Патологический перелом

Онколог-ортопед : консультация, форум.
Вопрос врачу онкортопеду или ортопеду-травматологу:
онлайн на форуме, на странице соответствующей Вашему интересу в виде комментариев, отзывов ; Вы можете отправить Ваш вопрос, копии снимков, фото новообразований, результаты обследований и получить ответ специалиста.
Дни консультаций : понедельник — пятница с 8 до 15 (возможна предварительная договоренность по телефону)
Телефон консультации: звоните +38 (096) 2555244 (Viber) — мы поможем! Запись на консультацию ортопеда, онколога.
Адрес.
http://www.onco-ortoped.kiev.ua Україна 01601 5 10.
Наші публікації: статті, патенти, автореферати, тези, монографії, керівництва, підручники (медицина, онкологія, ортопедія)
Книги : Чорний В.С .: Пухлини і пухлиноподібні захворювання кісток і суглобів (клініка, діагностика, лікування) Пухлини і пухлиноподібні захворювання кісток і суглобів (клініка, діагностика, лікування) / В.Ф. Коноваленко, А.А. Бур’янов, В.В. Проценко, В.С. чорний; під ред. В.Ф. Коноваленко. — К .: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2015-01-15. — 344 с. ISBN 978-966-1543-42-2. російська Керівництво містить відомості доброякісних і злоякісних новоутвореннях кісток і суглобів, їх класифікації, клінічній картині, рентгендіагностика, морфології, методах хірургічного лікування, химиолучевой терапії і реабілітації в залежності від характеру місцевого поширення, агресивність метастазування пухлини. Відмінна книга для онкологів, онкохірурги, радіологів, ортопедів-травматологів, рентгенологів, викладачів медичних ВНЗ, студентів старших курсів, інтернів та фахівців з реабілітації.
Лекці для студeнтів та лікарів: Пухлини кісток. Клініка, діагностика та лікування, Мeтастатичнe уражeння кісток. Мeтоди діагностики, комбінованe та комплeкснe лікування.
Статті : Застосування кофеїну в комбінованому лікуванні хворих остеосаркомою / В.С. Чорний, А.А. Бур’янов, Т.А. Тарасова, В.В. Проценко // Літопис травматології та ортопедії. — 2011. — № 1-2. — С.102-105.
Патенты : Патент на корисну модель UА, МПК7 A61M 5/00. Спосіб хіміотерапії хворих на остеогенну саркому / В.С. Чорний, О.Г. Югрінов, В.Ф. Коноваленко, Б.О. Толстопятов, О.М. Новак, В.В. Проценко; Інститут онкології АМН України. – № 77894; заявл. 26.07.2005; опубл. 15.01.2007. Патент на корисну модель UА, 7МПК G01N 33/50. Спосіб прогнозу раннього метастазування остеогенної саркоми / В.С. Чорний, С.І. Коровін, О.М. Новак, Л.Г. Югрінова, А.Г. Дєдков, О.Г. Югрінов; ДУ “Національний інститут раку”. – № 44239; заявл. 23.04.09; опубл. 25.09.09.
Автореферат: Чорний В.С. Оптимізація комбінованого лікування хворих на остеосаркому : автореф. дисертації. канд. мед. наук : 14.01.07/ Чорний В.С.; ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. − К., 2011. − 20 с. ( 20.05.2011, онкологія; українська) Анотація. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.07 – онкологія. – Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, 2011. Дисертацію присвячено обґрунтуванню доцільності застосування у схемах лікування хворих на ОС кофеїну, як модулятора хіміопрепаратів, та дослідженню прогностичного значення рівня VEGF у крові та ступеня лікувального патоморфозу у пухлині. Залежно від поширення пухлини, ефективності хіміотерапії та інших особливостей хвороби, систематизовані та уточнені показання та протипоказання до радикальних органозберігаючих операцій. Крім того, для кожної пухлини в різних відділах трубчастих кісток верхніх і нижніх кінцівок запропонований перелік методик хірургічного лікування, основними з яких є резекція ураженої кістки з заміщенням дефекту кістки ендопротезом, аутотрансплантатом або без заміщення дефекту. Встановлено достовірний кореляційний зв’язок між рівнем VEGF, ступенем лікувального патоморфозу та безрецидивною виживаністю хворих. Доведено, що найбільшу інформацію для оцінки ефективності лікування хворих на ОС та прогнозу захворювання можна отримати на підставі визначення рівня VEGF в сироватці крові, обсягу залишкової життєздатної пухлинної паренхіми після хіміотерапії. Виявлена пряма кореляція між рівнем VEGF в крові у хворих до лікування і частотою віддаленого метастазування ОС, а також між рівнем VEGF крові і обсягом залишкової життєздатної пухлинної паренхіми. Таким чином уточнений і обґрунтований індивідуальний підхід до проведення ад’ювантної ПХТ по схемі високого ризику у даної категорії пацієнтів.
Тезисы : Попередні результати оптимізації комбінованого лікування хворих на саркоми кісток / В.С. Чорний, В.Ф. Коноваленко, Т.С. Головко, А.Г. Дєдков, О.М. Новак // XI з’їзд онкологів України : матеріали з’їзду, м. Судак, 29 травня – 02 червня 2006 р. Судак, АР Крим. – К., 2006. – С. 229. Застосування в комбінованому лікуванні хворих на саркоми кісток хіміотерапії у високій дозі. / А.Г. Дєдков, Г.І. Климнюк, В.С. Чорний, Т.О. Тарасова // інформ. лист. − К., – 2009. − 6 с. Чёрный В.С. Органосохранные операции в системе лечения больных остеосаркомой / В.С. Чёрный, В.Ф. Коноваленко, А.А. Бурьянов // ”Современные аспекты оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи”: международная научно-практическая конференция, 21-22 октября 2010 г. г. Минск: сборник тезисов − М., 2010. − С. 469. Чорний В.С. Особливості ендопротезування у хворих на остеогенну саркому кінцівок / В.С. Чорний, В.Ф. Коноваленко, О.А. Бур’янов // XV з’їзд ортопедів-травматологів України : зб. наук. праць, 16−18 вересня 2010 р. м., Дніпропетровськ. − Дніпропетровськ, 2010. − С. 438. Проценко В.В. Лікування хворих на злоякісні первинні та метастатичні вторинні пухлини кісток / В.В. Проценко, В.С. Чорний // XV з’їзд ортопедів-травматологів України : зб. наук. праць, 16−18 вересня 2010 р., м. Дніпропетровськ. − Дніпропетровськ, 2010. − С.– 420. Чёрный В.А. Доброкачественные опухоли брюшной стенки забрюшинного пространства и таза/Чёрный В.А., Чёрный В.В., Чёрний В.С. //Международный мед. журн.- 2002.- Т.8, №3.-С.100-104.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *